n Så langt har mange satt ulike deler av kommunen og ulike deler av dens virksomhet opp mot hverandre. Det har nærmest blitt en «alles kamp mot alle», der det er om å gjøre å ikke sitte igjen med taperloddet.

n Vi kan ikke skape framtidas Elverum ved å dele ut taperlodd. Løsningen på Elverums utfordringer er ikke å la alle kaste seg over hverandre i et slagsmål der den sterkeste står igjen som vinneren. Vi må løse den situasjonen Elverum er i på samme måte som vi bygger framtida: I fellesskap. Med solidaritet. Dette dreier seg om det store spleiselaget og om å løfte i flokk. Og om at de sterke tar hånd om de svake.

n Det er ingen tvil om at det er nødvendig med omfattende kutt i utgiftene for å bygge en sunn kommuneøkonomi. Noen av kuttene vil oppleves som vonde for dem som får reduserte kommunale tjenester eller som får økte kostnader – f.eks gjennom økt eiendomsskatt. Slik må det være. Vonde situasjoner løses ikke uten at det smerter.

n I den nåværende situasjonen er det dermed desto viktigere å treffe kloke og langsiktige beslutninger som skaper ro og trygghet i kommunens organisasjon og lokalsamfunn når beslutningene er gjort. Resultatet må bli en sterk nok økonomi til å forebygge lignende kriser i framtida. Det er nødvendig med kutt som monner, men det er også nødvendig å ivareta at framtidas Elverum skal ha trygge barnehager og gode skoler, spennende kulturtilbud og bibliotek for innbyggerne, og solide pleie- og omsorgstjenester for dem som ikke er i stand til å greie seg på egenhånd. Det skal være trygt å vokse opp i Elverum. Det skal være trygt å bli gammel her. Det skal være trygt å havne i en situasjon der man ikke kan leve av egen arbeidsinntekt. Det skal være trygt å bli syk og trygt å etablere seg – både for bedrifter som vil skape arbeidsplasser og for folk som vil bygge og bo her for å skape seg en framtid sammen med oss som bor her fra før.

n Og slik skal det være i hele Elverum. Bygder og grender er en del av framtidas Elverum. Akkurat som Leiret er det. Selv om den store veksten i årene fremover med all sannsynlighet skjer i sentrumsnære områder, skal Elverum ha levende bygder. I Elverum trenger sentrum bygdene, og bygdene trenger sentrum. Å sette by og bygd opp mot hverandre er å begynne i helt feil ende. Vi må heller finne gode løsninger der vi kan utvikle hele Elverum sammen.

n Panikk er et dårlig utgangspunkt for å finne frem til de gode og bærekraftige løsningene. Det samme er å holde fast i urealistiske drømmer eller kjepphester – enten de dreier seg om å skape skatteparadis eller de dreier seg om å sette i gang dyre tiltak på kommunens regning som det ikke er inntektsgrunnlag for. Skattefordelingssystemet gjør at Elverum bare har 94 % av inntektene som en gjennomsnittskommune med vår størrelse normalt har. Vi er en dermed en lavinntektskommune. Konsekvensen av det er at gapet opp til gjennomsnittet av kommuner enten må dekkes gjennom økte inntekter (f.eks eiendomsskatt og parkeringsavgift) eller gjennom redusert tilbud av kommunale tjenester.

n Elverums utfordringer kan løses. Som sosialdemokrater mener vi at løsningen ligger hos de unge. Og de gamle. Men kanskje særlig hos de av oss som er i yrkesaktiv alder. Løsningen ligger på bygdene. Og i sentrum. Løsningen ligger i at vi løfter sammen, og står sammen, i solidaritet på tvers av aldersgrenser, geografi, inntekt og sosial tilhørighet. Den viktigste ressursen i Elverum er hverken skogen, Glomma, veiene, industrien, Leiret eller bygdene. Den viktigste ressursen er menneskene som bor her. Løfter vi sammen, greier vi dette.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen,

leder Leiret Arbeiderlag

Inger Helena Løvhaugen,

leder Østre Elverum Arbederlag

Tor Kristian Godlien,

Søndre Elverum Arbeiderlag

Vilde Stenseth,

leder Elverum AUF

Siri Austeng,

leder Elverum Arbeiderpartis

seniorutvalg