Fokus for debatten må etter Høyres syn være hvordan vi gir våre unge et best mulig utgangspunkt for egen fremtid og yrkesmuligheter.

Målsettingen for skolen er at den skal sørge for at elevene utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne realisere seg selv og å kunne delta i arbeidslivet og samfunnet.

Alle er vi vel enige om at det samfunnet skolen skal forberede våre unge for blir stadig mer kompleks. Dette krever en kontinuerlig fornying av kunnskapen som formidles i skolen.

Vi som politikere har et ansvar for å legge til rette for at kvalitet på kunnskapen som formidles blir best mulig ut fra de forutsetninger vi kjenner til.

Stortingsmelding 20 (2012-2013) og NOU 2015-Fremtidens skole, setter fokus på hvilken kompetanse elevene vil trenge for fremtiden og hvordan skolen skal nå denne målsettingen.

Et av de viktigste tiltak som anbefales er at det må bygges sterke profesjonsfellesskap slik at kompetanse om de ulike fagene og metoder for undervisning kontinuerlig diskuteres og forbedres og videreutvikles i lærerkollegiet.

Forskning på området peker på at det som gir de beste faglige resultat for elevene er at den enkelte lærer underviser innen sitt eget fagfelt. Dette antar jeg at lærere primært ønsker, for å ha et best

Nå er det heldigvis politisk enighet om at Melåsberget skal sammenslås med Lillemoen skole fra høsten. Dette gir et bedre faglig miljø for lærere og derved et bedre faglig tilbud til elevene ved begge skolene.

Skolesjefen sier i ”Tilstandsrapporten for grunnskolen i Elverum 2014-2015”, at lærertettheten er lav men at strukturelle grep vil kunne bedre lærertettheten og gi en mer kostnadseffektiv skole.

I Elverum bruker vi hvert år ned mot 62.000 kr pr elev på de store skolene, mens det på de mindre skolene brukes opp mot 111.000 kr. I tillegg viser tall fra skolesjefen at antall elever i sentrum de siste 15 år har økt fra 70 til 76 % av det totale elevantallet, og grendeskolene har gått ned tilsvarende.

Utnyttelsesgraden på Søbakken skole, Frydenlund skole og Elverum Ungdomsskole er i dag på over 100 % i forhold til hva de er dimensjonert for, og veksten i sentrum er stadig økende. Dette tilsier at den totale kapasiteten i sentrum må økes og det gjøres ved at Ydalir skole etableres innen 2019.

Elverum Høyre ønsker en fremtidsrettet og hensiktsmessig skolestruktur som gir alle elever tilgang til kompetente lærere i alle fag og et allsidig skolemiljø. Vi ønsker å samle skolene i østre Elverum til en skole.

Avstandene i Elverum er små, og ulempen med lengre transport er mindre enn gevinsten vi oppnår ved at det blir et mer robust faglig miljø for lærere. Et noe større skolemiljø for elevene kan også være et gode i forhold til overgang til ungdomsskolen og senere videregående skole.

Å sette målsettingen om levende bygder opp mot valg av skolestruktur blir ikke riktig. Det må være å gjøre elevene best mulig rustet for fremtiden som er politikernes viktigste målsetting.

Det samme vil jeg anta at foreldre ønsker for sine barn.