Elverum: Møter som påvirker saksutvikling, som involverer politikere, næringsdrivende og befolkningen, må tilstrebe et anstendig kvalitetsnivå. Alle fakta eller premisser må være lagt på bordet og prosessen må være gjennomsiktig. Folkehelseloven og de kommunale folkehelsemålene er udiskutable premisser for all planlegging kommunen. Vi vet i dag at støy og luftforurensning skader helsa vår. Nyere forskning påluftforurensning fra veitrafikk er virkelig skremmende. Den informasjonen kommer ikke fra miljøfanatikere, men fra forskningsmiljøer som har gjort omfattende studier av folks helse.

Nye grenseverdier for utslipp av svevestøv  gjelder fra 1. januar 2016 og er strengere enn EU's luftkvalitetsdirektiv. Miljødirektoratet skriver at skjerpingen var nødvendig for å sikre folkehelsen og ikke minst oppvekstvilkårene til våre barn. Kommunen plikter å sjekke ut planer om de er skikket for videreføring. Det er viktig å merke seg at eksos regnes som små partikler. Eksos fra biltrafikk lar seg ikke begrense til en vei, en viktig forståelse for en by som fortsatt har en gammeldags veikryss struktur og mye biltrafikk i områder der folk ferdes og oppholder seg. Eksos kan altså ikkestenges inne vha. tiltak. En spansk undersøkelse viser forsinket utvikling hos skolebarn der skolen ligger nær trafikkerte veier.

Byseminaret 11. januar i Elverum framstår som et enfoldig og lite balansert møte, i en stil som jeg mener ikke følger tradisjonene til vårt lokaldemokrati. Åpenhet er mer enn ord på et papir.