Det å ha et solid oppbygd barnehagetilbud gir barn trygghet og voksne trygghet. Dette er en trygghet om at barn har det bra i barnehager, at de trives, leker og lærer der. Det er også en trygghet om at en kan komme tilbake i arbeid når en ønsker det etter svangerskapspermisjon.

Vi ser med skepsis på regjeringen sin manglende satsing på barnehager. I forrige statsbudsjett ble ressurser til kontantstøtte prioritert framfor barnehage. Dette skaper utfordringer i kommunene, der virkelighetsbilde tegner et større behov for barnehager enn noen gang. Familier skal selv få velge hva de mener er best for deres barn, de fleste velger barnehage og da må kommunene fortsatt prioritere barnehager med kvalitet og nok plasser. Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti krever at den økonomiske rammen til barnehager økes og satses på i tråd med det folk vil ha.

Opptak til barnehageplasser skal ikke bestemmes av når på året et barn er født. Det er ikke riktig at barn som er født etter 1.september skal straffes med ikke å få barnehageplass. Familieplanleggingen skal ikke måtte ta hensyn til rigide offentlige inntakssystemer. Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti krever at regjeringen legger til rette for to barnehageopptak i året.

I barnehagene leker og lærer barn sammen med voksne. Kvalitet i barnehagene er en forutsetning for at foreldre sender barna sine dit. Det er viktig at barnehagene fanger opp og legger til rette for barn, uansett hvilke behov de måtte ha. Det sies at en allerede i barnehagen kan se hvilke barn som vil mislykkes i vårt samfunn. Dersom det er riktig må en tiltak iverksettes med engang. Kvalitet i barnehagene er når alle barn blir sett som det unike enkeltmenneske som det er. Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti krever at det utarbeides en liste over tiltak som gir disse barna et best mulig utgangspunkt videre i livet.

Det er de ansatte i barnehagene våre som skaper det trygge livet for barna. Det er viktig at de ansatte i barnehagene har gode arbeidsplasser til planlegging og tilrettelegging. Det er også viktig at kommunene legger til rette for etter og videreutdanning for de som arbeider i barnehagene. Gode rammevilkår til ansatte gir barn som lærer og trives. Vi vil legge til rette for barnehager med gode ledere, høy pedagognorm og god kompetanse blant alle i personalgruppa. Dette er kommunens ansvar og kommunene må ha handlingsrom slik at de kan prioritere barnehager enda mer.

Kvinnenettverket i Hedmark Arbeiderparti vil løfte fram barnehage som en viktig institusjon som det må satses på her og nå. Det er barna som går i barnehagene nå som formes til morgendagens voksne, de fortjener kun det beste.