Tall fra NAV Hedmark viser 203 helt ledige arbeidssøkere i Elverum ved utgangen av september, som tilsvarer 1,9 prosent av den totale arbeidsstyrken i kommunen.

Sett mot ledighetstallene på samme tid i fjor er dette en oppgang på seks personer, som tilsvarer en økning på tre prosent.  

Dette betyr at antall arbeidsledige i kommunen har økt fra 197- til 203 personer.

Fortsatt lav ledighet i Hedmark

I hele fylket har arbeidsledigheten derimot gått ned.

Ved utgangen av september var det registrert 1.796 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark, som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten i Hedmark var dermed ti prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier fylkesdirektør i Nav, Bjørn Lien.

Lav ledighet i kommunene på Hedmarken

Fire av de fem store kommunene i fylket hadde en ledighet som var lavere enn 2,0 prosent. Av disse var det bare Kongsvinger som lå over dette.

– Denne måneden var ledigheten i alle de fire kommunene på Hedmarken 1,8 prosent eller lavere. Aller lavest var ledigheten i Ringsaker og Løten med 1,5 prosent. At ledigheten er lav i de store kommunene, bidrar sterkt til at den totale ledigheten i fylket blir lav, påpeker Lien.

Stor nedgang innen bygg, anlegg og industri

Ledigheten var lavere innen nesten alle yrkesgrupper sammenlignet med september i fjor.

Det var særlig stor nedgang innen bygg og anlegg og industriarbeid, der det til sammen var 96 færre ledige personer nå enn på samme tid i fjor. Disse to yrkesgruppene stod dermed for nær halvparten av den totale nedgangen i fylket.

God tilgang på nye ledige stillinger

I Hedmark var det i løpet av september måned en tilgang på 616 ledige stillinger. Flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 130 nye stillinger.

– Innen bygg og anlegg og industriarbeid var det henholdsvis 101 og 61 nye ledige stillinger. Mange ledige stillinger innen store yrkesgrupper og lave ledighetstall viser at arbeidsmarkedet i fylket vårt er godt. Dette kan tyde på at ledigheten vil holde seg lav også videre utover høsten, sier Lien.