I forbindelse med utbygging av veien på Grindalsmoen vil blant annet at dagens adkomst til Grindalsmoen Næringspark stenges. Ny midlertidig adkomst vil bli via Jegerstien, skriver Statens Vegvesen i et informasjonsskriv. 

Dette skal gjøres i Elverum:

  • Dagens riksvei 3/25 på Terningmoen skal utvides til fire felt.
  • Det skal bygges ny adkomst til Grindalsmoen, med rundkjøring i riksvei 3/25 til erstatning for dagens lyskryss.
  • Det skal bygges nye næringsadkomster på Grindalsmoen og Terningmoen i tråd med vedtatte reguleringsplaner.
  • Det skal bygges nytt gang- og sykkelvegnett, med to nye fotgjengerunderganger, under riksvei 3/25.
  • I anleggsperioden blir riksvei 3/25 midlertidig lagt om i trasé for ny, vestre adkomst til Terningmoen.
  • Torolf Storsveens veg blir stengt på strekningen fra Svartbekkvegen til innkjøringen til Posten.

Også utbygging i Løten

Statens Vegvesen skriver også at det blir utbygging på Ånestad i Løten. Her skal det bygges gang- og sykkelveg langs dagens riksvei 25 mellom Kroksti og Ånestad.

Det skal også bygges lokalvegnett på Ånestad næringsområde.

Det er JR Anlegg AS som skal utføre arbeidene på vegne av Statens vegvesen, og anleggsperioden vil vare ut november 2017.