Se video nederst i saken.

Utbygginga av riksveg 3 og riksveg 25 fra Ommangsvollen til Grundset/Basthjørnet er viktig i styrkingen av riksveg 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion, skriver Statens Vegvesen om prosjektet.

Dette vegprosjektet vil gi økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

Vedtatt

Detaljert planløsning for ny riksveg 3/25 er fastlagt gjennom reguleringsplaner godkjent av Løten og Elverum kommuner, henholdsvis 25. januar og 12. desember 2012.

Reguleringsendring for ny kontrollstasjon ved Ånestad i Løten ble godkjent av Løten kommune 25. november 2015. Noen endringer av godkjente reguleringsplaner er under arbeid, som følge av endringer i vegnormaler og utbyggingsmodell.

Riksveg 3 bygges som ny veg i egen trasé langs hele strekningen. Ny riksveg 25 tilknyttes dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. Alle nye riksveger bygges med midtrekkverk.

Det skal nå bygges 16,5 kilometer firefelts veg og 10,5 kilometer som tofelts veg med forbikjøringsfelt. Dagens riksveg som avlastes skal inngå i et framtidig lokalvegnett, med unntak av noen enkeltstrekninger som legges om som en del av utbyggingen.

Arbeidet er godt i gang

Arbeidet med å flytte høgspentlinje mellom Ommangsvollen og Fuglset i Løten er gjennomført av Statnett i 2015 og 2016. Nortømmer AS arbeider nå med avskoging i traseen til den nye vegen i Løten og Elverum. Statens Vegvesen planlegger å gjennomføre ombygginger av vegnettet på Ånestad og på Terningmoen og Grindalsmoen i tillegg til andre forberedende arbeider i 2017.

Revidert bompengeutredning ble behandlet i Hedmark fylkeskommune i oktober 2016, og Proposisjon til Stortinget om gjennomføring av rv. 3/rv 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering ble lagt fram i Statsråd 16. desember samme år, melder Statens Vegvesen.

Video av nye riksveg 3: