I en rekke medier har man kunnet lest og høre om at Oslo kommune vil innføre forbund mot å kjøre med dieselbiler på kommunale veger tirsdag. Forbudet kommer på grunn av værsituasjonen og stillstanden i lufta.

I følge TV2 så er forurensningen fra dieselbiler stor særlig på dager med kaldt og klart vær, med lite vind. Da er dette et problem og gir lokal luftforurensning.

Mens tallene for luftkvalitet i Oslo lyser rødt, gir den nye målestasjonen i Elverum et mye bedre luftkvalitetsbilde.

Lite eller ingen helsefare

Hos luftkvalitet.info kan man til en hver tid overvåke luftkvaliteten i mange kommuner, også Elverum. Mens kvaliteten for Oslo viser stor helserisiko er målingene en helt annen i Elverum.

Både NO2, PM10 og PM2.5 viser alle grønn indikator, som betyr at verdiene av disse komponentene er under det «tillatte» nivået. Dette er de forskjellige komponentene:

  • PM10: Svevestøf fra asfalt-, bremse- og dekkslitasje, strøsand, vedfyring, industri, langtransportert bidrag
  • PM2,5: Svevestøv fra vedfyring, eksosutslipp, industri, langtransportert bidrag
  • NO2: Nitrogendioksid. Summen av NO2 og NO kalles for NOx og dannes ved forbrenningsprosesser med høy temperatur. NO er i seg selv ikke helseskadelig i de konsentrasjonene som forekommer i norske byer, men NO vil reagere med tilgjengelig bakkenært ozon og danne et ytterligere bidrag til NO2 som er langt mer helseskadelig. I flere norske byer er nivået av NO2 høyere enn tillatt grenseverdi. Overskridelser er mest vanlig i de største byene, mens NO2 konsentrasjoner sjeldent er et problem på mindre tettsteder.

For NO2 viser målingene klokka 12.00 en verdi på 66.2, PM10 har en verdi på 27.1 mens PM2.5 viser en verdi på 22.1.

Du kan hele tiden se luftkvaliteten for Elverum her.