Under fredagens kommunestyremøte ble det vedtatt at Statens vegvesen og Elverum kommune skal etablere og drifte en permanent målestasjon for luftkvalitet i Leiret. Samarbeidet innebærer at Statens vegvesen tar kostnadene ved etablering, vedlikehold og opplæring, mens kommunen tar den daglig driften. Det anslås at dette vil koste kommunen 120.000,- knyttet til drift, melder Elverum kommune på sine hjemmesider.

Den siste målingen ble gjennomført i 2012, med målinger ved Terningen barnehage og på Torvet. Det ble da målt overskridelser av anbefalte luftkvalitetskriterier (fra KLIF og Folkehelseinstituttet) i måleperioden. Konklusjonen fra målingene var at Statens vegvesen anbefalte etablering av en permanent målestasjon.

Målet er å få på plass målestasjonen innen 1. oktober 2016. Denne vil mest sannsynlig plasseres mellom Elkjøp og rundkjøringen ved rv25/rv2. Stasjonen vil måle partikkelforurensning fra forbrenningsmotorer, fyring og veg- og asfaltstøv, samt NOx, primært fra forbrenning av fossilt brennstoff. Det vil ta en viss tid før måleresultatene kan anses som relevante, og derfor vil ikke målingene brukes i konsekvensutredningen for Kommunedelplan for overordnet vegsystem. Det vil imidlertid bli utført teoretiske beregninger til forventet trafikkvekst, noe som er en vanlig prosedyre.