I forslaget kommer det frem at arbeidsutvalget har to løsninger til hvordan nærpolitireformen kan se ut i Sør-Østerdal. Forslag 1 går ut på at lensmannskontorene i Åmot og Engerdal legges ned.

I forslaget heter det: "Tjenestestedene Elverum, Trysil og Koppang videreføres som i dag. Elverum som tjenesteenhet og Trysil og Koppang som tjenestesteder. Lensmannskontorene i Åmot og Engerdal legges ned. Samtidig foreslås det at regionen får ansvaret for Våler kommune. Elverum får ansvaret for den totale polititjenesten i området."

Med andre ord nærmest slik det er i dag, med unntak av at Åmot og Engerdal mister sine lensmannskontorer.

Våler inn

Arbeidsutvalget vil også at Våler Kommune skal tilhøre Sør-Østerdal og at også Våler blir styrt fra Elverum.

I arbeidsutvalgets løsning kommer det frem at avstanden mellom Elverum og Våler bare er 30 kilometer og at det derfor slik er forsvarlig å legger Våler under Sør-Østerdal og Elverum politistasjon.

Gjennom forslag 1 kommer det frem at mye av vaktoppdragene i Våler i dag gjennomføres av Elverum politistasjon. Det kommer også frem at det å legge Våler kommune inn i regionen vil gi en struktur som samsvarer godt med dagens ordning, hvor altså Elverum politistasjon tar seg av det meste av arbeide i Våler.

- Region Sør-Østerdal vil i hovedsak få et beredskapsmessig ansvar for de samme kommunene som i dag, heter det i forslaget til ny nærpolitireform.

Alle kommunene vil få politikontakt

I følge en pressemelding sendt ut fra Innlandet politidistrikt, så vil alle kommunene få en politikontakt.

- Ordningen med politikontakt vil sørge for god kontakt mellom kommunene og politiet og er ikke avhengig av et fysisk tjenestested, heter det i arbeidsutvalgets forslag.

Kan få større fagutvalg

I forslag 2, så vil Elverum politistasjon komme enda mer styrket ut. I dette forslaget foreslås det også å legge ned lensmannskontoret på Koppang.

I arbeidsutvalgets forslag heter det: "Ved at Koppang nedlegges og ressursene overføres til Elverum, vil alle få et større fagmiljø på Elverum.

Denne ordningen vil være en effektiv ressursutnyttelse, gi en enklere ledelsesstruktur, mindre administrasjon og styrke Elverum. Problemet er selvsagt den lange avstanden opp til Koppang. Vi har derfor valg å foreslå at Koppang består som tjenestested."

BLIR AVKLART TIL VÅREN

Politimesteren skal innen 15. desember 2016 gi sin tilråding til Politidirektoratet om eventuelle endringer i antall lensmannskontorer og politistasjoner, og plassering av disse. 

Politidirektoratet har beslutningsmyndighet, og beslutter ny lokal struktur for norsk politi tentativt i midten av januar 2017.Kommunene er gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet. Klageperioden er på åtte uker. Politidirektoratet vil med en slik tidsplan ha omlag to uker på å vurdere klagesakene, før de eventuelt oversendes til departementet innen 1. april 2017