I stedet for opphoping av regninger i mars og september måned, vil nå fakturaene fra Elverum kommune, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen og SØIR fordeles utover året, melder Elverum kommune på sine hjemmesider.

Det betyr at de kommunale avgiftene nå blir mer spredt utover året. Det igjen vil føre til mindre press på mars og september.

- Saken har vært fremmet fra flere hold, blant annet fra Eldrerådet, som har ønsket at fakturaer fra kommunen, Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap og Midt-Hedmark brann- og redningsvesen fordeles utover året, heter det på hjemmesiden til Elverum kommune.

Dette innebærer at det etableres et samarbeid mellom de interkommunale selskapene og berørte kommuner. Saken ble tatt opp under kommunestyret 15. desember 2016, og løsningen som skal fordele den økonomiske belastningen av alle de kommunale eiendomsavgiftene over flere kalendermåneder, ble enstemmig vedtatt med virkning fra 1. januar i år.

Hvilke endringer får vi?

Endringen skjer fra kommunalt hold samt SØIR, men det blir ingen endringer fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. 

Den nye forfallskalenderen ser slik ut:

Februar: SØIR 1. termin
Mars: Kommunale avgifter 1. termin
April: Årsgebyr Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen
September: SØIR Husholdning 2. termin
Oktober: Kommunale avgifter 2. termin