Elverum: Elverum Aps medlemsmøte mener at driften av sjukehjem er kommunens kjernevirksomhet, og vil derfor ikke la private ta over driften for kortsiktig innsparing av penger.  

- Noen ganger handler det om andre ting enn å spare penger. Halvparten av innsparingen skissert i Agenda Kaupangs rapport ligger på pensjonskostnadene og lønnskostnadene, sier leder i Elverum Ap, Jørn Øversveen.

Etter Agenda Kaupangs rapport har kommunen hatt en arbeidsgruppe som har sett på mulighetene skissert i Kaupang-rapporten. Arbeidsgruppas sammensetning i fase 2 har vært: Heidi Nordermoen, service- og IKT sjef, leder Aino K. Kristiansen, sektorsjef pleie, rehabilitering og omsorg, Veronica Øien, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Trude Seland Nyberg, juridisk rådgiver, Morgan Johansen, innkjøpsrådgiver og Vibeke Vike, controller.

En markedsundersøkelse viser i følge arbeidsgruppen at markedet signaliserer at disse to sykehjemmene kan driftes samlet for å oppnå minimum 40 plasser, som er det arbeidsgruppen mener skal til for at private skal fatte interesse for å ta over driften.

Ansatte en viktig ressurs

Spørsmålet om kommunen skal la private overta driften, eller ikke, koker ned til ideologiske prioriteringer. De borgerlige partiene i Elverum har større tro på at private på en effektiv måte kan drifte og drive sjukehjemmene på en økonomisk lønnsom måte, mens Ap mener at dette er
kommunens kjernevirksomhet, og at det dermed påligger kommunen et ansvar for å gi disse tjenestene til innbyggerne. Ap mener dessuten at kommunen ved å la private konkurrere om driften av sjukehjemmene vil skape usikkerhet blant både de ansatte og pårørende for både arbeidsplassene og for tilbudet.

- De ansatte er vår viktigste ressurs. De gjør en god jobb, og vi skal gi dem stor respekt for den jobben de gjør. Vi i Ap ser ikke at det er hensiktsmessig for Elverum kommune å konkurranseutsette denne delen av virksomheten. Det vil antakelig bli færre på jobb, som får dårligere lønn og dårligere pensjonsvilkår. Det kan gjøre at folk søker seg bort fra de to institusjonene til andre virksomheter, eller andre kommuner, slik at vi kan oppleve en svekkelse av den totale kompetansen innenfor eldreomsorg i Elverum kommune, sier Øversveen.

Øversveen forteller at det henvises fra den borgerlige siden til NHO service som har hatt en analyse av kommunene, og funnet ut hvilken kommune som gjør ting billigst. Han mener at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med at man også gir den beste tjenesten.

- Da sammenligner de kun med kommuner som gjør ting billigst. Vi i Ap er veldig opptatt av at Elverum kommune skal gjøre ting best. Det viktigste er kvaliteten på tjenesten. Vi tror ikke kvaliteten går opp selv om de ansatte får en annen arbeidsgiver, sier han.

En av de tingene Elverum Ap reagerer på er at Elverum kommune så langt har brukt to millioner kroner på å utrede dette spørsmålet.

- Dette er penger som kunne vært brukt til å
utvikle tjenestene, sier Øversveen. Han reagerer kraftig på at det i den
kommunale arbeidsgruppas fase 2 rapport synliggjøres at det har vært brukt 1,4 årsverk
på å vurdere om kommunen skal overlate drift til private.


Gir ikke alltid innsparing

På spørsmål om ikke AP også mener at det viktigste er å få til en god økonomi i kommunen, og at kommunen må ta de grepene som er mest lønnsomme for kommunen viser Øversveen til at det er dette som er den kommunale kjernevirksomheten.

- Vi er i mot det først og fremst fordi det er en
kommunal kjernetjeneste. Halvparten av innsparingen er på lønns- og
pensjonsvilkår for de ansatte. I tillegg er det en stor jobb å sette
ting ut på anbud, drifte det og føre tilsyn med det. Administrasjonen vil få ansvaret for
å passe på at de private gjør den jobben som kommunen er pålagt i følge
lovverket. Vi ser at flere andre kommuner ikke har fått den innsparingen de var
forespeilet, og at mange har fått en tjeneste som heller har blitt dårligere, sier han.