Formannskapet vedtok Alternativ 2 med fem mot fire stemmer i følge NRK. Det betyr ny bru over Glomma.

Dette er alternativ 2:

 • 4-feltsveg Basthjørnet – Vestad 
 • 2-felts gate Vestad – Glåmbrua, (Glåmbrua beholdes som i dag) 
 • 2-felts gate langs rv.2 mellom Glåmbrua og Kirkevegen 
 • 2-felts gate mellom ny rundkjøring på Vestad via Museumsvegen til ny bru over Glomma 
 • Bygging av rundkjøring på Vestad til erstatning for kanaliserte og lysregulerte kryss 
 • Etablering av rundkjøring i lyskrysset ved Strandbygdvegen 
 • Etablering av 3 T-kryss/kvartalstruktur inn mot Leiret 
 • Etablering av rundkjøring mellom Vestheimgata og Vindheiavegen/Museumsvegen 
 • Etablering av rundkjøring i krysset mellom rv. 2 og Kirkevegen 
 • Etablering av tilbud til gående og syklende i tiltakets utstrekning vest for Leiret 
 • Bygging av ny bru over jernbanen, Vestheimgata og Glomma ved Glomdalsmuséet

Se Statens vegvesens visualisering her: