- I år svarte 21 prosent av bedriftene at de forventer å øke bemanningen mens bare ni prosent sier de vil nedbemanne. Dette indikerer optimisme i fylket vårt og er gode nyheter for jobbsøkere, sier seniorrådgiver Jon Bernt Hansen i NAV Hedmark.

Bedriftsundersøkelsen kartlegger behovet for arbeidskraft for de neste 12 månedene. I 2017 besto utvalget av 1015 bedrifter, som har tre eller flere ansatte. Resultatene gir en god indikasjon på utviklingen i arbeidsmarkedet.

De mest positive bedriftene finner vi innen deler av industrien, eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet. Siden 70 prosent av bedriftene forventer uendret bemanning, er likevel hovedinntrykket at bedriftene i årets undersøkelse regner med stabil sysselsetting fremover.

Små rekrutteringsproblemer

I årets undersøkelse svarer åtte prosent av bedriftene at de har problemer med å rekruttere personell.

- Dette er bedrifter som oppgir at de ikke har lyktes i å rekruttere arbeidskraft, eller at de har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn den de søkte etter. Av disse oppgir ca. 85 prosent at de ikke har fått ansatt noen. De resterende bedriftene har ansatt personer med lavere eller annen formell kompetanse enn den de hadde behov for. De fleste av disse bedriftene oppgir at problemene skyldtes at det var for få eller ingen kvalifiserte søkere, sier Hansen.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft

De bedriftene som oppgir at de har rekrutteringsproblemer, blir også bedt om å oppgi hvilke yrker de ikke har fått rekruttert personer til og hvor mange personer det dreier seg om. I Hedmark er den totale mangelen på kvalifisert arbeidskraft beregnet til 625 personer, mot 850 personer i fjor.

- Mangelen er størst innen næringene bygge- og anleggsvirksomhet og helse- og sosialtjeneste. Det er særlig innen håndverkeryrkene og ulike helserelaterte yrker at bedriftene har problemer med å ansette folk, sier Hansen.

Hedmark i et nasjonalt perspektiv

For landet sett under ett, viser årets bedriftsundersøkelse at det er en større optimisme blant bedriftene i år enn i fjor. Hedmark ligger like under landsgjennomsnittet. Selv om det er optimisme i arbeidsmarkedet i Hedmark, viser årets undersøkelse at Hedmark er det fylket hvor lavest andel bedrifter oppgir at de har problemer med å få ansatt kvalifisert arbeidskraft. Andelen bedrifter som har ansatt personer med lavere eller annen formell kompetanse enn den de søkte etter, er også lavest i Hedmark.

- Dette kan være en indikasjon på at næringslivet i fylket er preget av manglende vekst, innovasjon og nyetableringer. Men det kan også bety at det er balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i markedet, avslutter Jon Bernt Hansen