Vedtaket, 18 mot 17 stemmer, gikk i Høyres, Senterpartiets, Miljøpartiet De Grønnes, Sosialistisk Venstrepartis og Team Elverums favør. Elverum kommunestyret gikk inn for alternativ 0+. Et alternativ som ikke er godkjent av Statens Vegvesen. Derfor blir det mekling hos Fylkesmannen mellom Elverum kommune og Statens Vegvesen.

Kommer de ikke frem til en løsning, vil det være opp til Kommunaldepartementet hvilket alternativ som blir gjennomført. Onsdag gikk det ut en e-post til alle kommunestyrerepresentantene som beskrev nettopp dette med meklingen og departementets mulighet for å gå inn å styre vegsaken.

Sjøl om politikerne visste at dette kan bli resultatet, var det ingen som endret mening og 0+-alternativet fikk flertall.

Ikke ny bru

Senterpartiets forslag om å gå for alternativ 0+ fikk altså flertall med 18 mot 17 stemmer i onsdagens møte. Dette alternativet har Statens vegvesen kommet med innsigelse på, og derfor blir saken nå sendt til mekling, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.

Første mekling er hos Fylkesmannen i Hedmark, og det er avtalt at det skal skje den 01. desember.  Fører ikke dette frem kan det ende med at saken sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Blir saken sendt videre til KMD så er det en forventning om at kommunstyret skal komme med en uttaelse på hvilket av alternativ 1 og 2 de ønsker som subsidiært som vegvalg i saken. Det betyr at saken igjen kan være på sakskartet på neste kommunestyremøte den 15. desember.

Dette er alternativ 0+

Alternativet omfatter kun mindre tiltak på vegnettet:

  • Bygging av rundkjøring på Vestad til erstatning for kanaliserte og lysregulerte kryss  
  • Etablering av rundkjøring i lyskrysset ved Strandbygdvegen  
  • Etablering av rundkjøring i krysset mellom rv. 2 og Kirkevegen
  • Ombygging av brua over jernbanen og Vestheimgata med fortau på sørsiden

Les mer i saksdokumentene til kommunestyremøtet.