Elverum kommune har flere stiftelser innenfor utdanning, videregående skole, høgskoler og universitet, lærlinger med lærlingekontrakt opprettet i perioden 01.09.15 til 01.09.16, jord, skog og bygdeutvikling, helse, omsorg og pleieformål og Ole Møystads legater (skog- og landbruksutdanning).

Nå kan du søke støtte fra disse stiftelsene og legatene. Elverum kommune skriver på sine hjemmesider at felles for søknadene er at du må legge ved en begrunnet søknad med kort CV som sendes Elverum kommune innen 30.09.2016 Du må også legge ved dokumentasjon på utdanning og skole. Søkers bankkonto må også oppgis i søknaden, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.

Informasjon

Innenfor de ulike stiftelsene er det forskjellige kritierer som spiller inn om du er kvalifisert til å søke støtte. All informasjon finnes på Elverum kommunes hjemmeside.

Fra kommunens hjemmeside heter det:

Utdanning

Dette er alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler, skal gi økonomisk støtte til:

 • Utdanning innen videregående skole, allmennfaglig og yrkesorientert studieretning.
 • Utdanning ved universitet, høgskoler m.v.
 • Søkere som ønsker å kvalifisere seg ytterligere ved faglig etterutdanning.

Personer oppvokst eller bosatt i Elverum kommune kan søke om midler. En forholdsvis andel av midlene skal brukes til samme formål som Gulmoens legat, til stipender for ungdom fra Hedmark fylke som studerer musikk på et seriøst plan.

Last ned PDF her

Jord, skog og bygdeutvikling

Elverum kommunes stiftelser for jord, skog og bygdeutviklingsformål er en alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til:

 • Medvirke til etablering og utvikling av næringsvirksomhet.
 • Lokalsamfunnstiltak som fremmer bosetting, miljø og kultur.
 • Barne- og ungdomsarbeid i Elverum, fortrinnsvis barn og unge i Hernes i Østre Elverum. Midlene skal brukes til å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge.
 • Fremme godt dyrevern i hele kommunen.

Stiftelsen skal samarbeide med det kommunale jordfond, bruk av statlige eller andre virkemidler tilført kommunen.

Stiftelsens virkeområde er Østre Elverum.

Vedtektene er endret per 01.01.2015 som følge av at Kirsti Grindalens stiftelse for barne- og ungdomsarbeid er slått sammen med kommunens stiftelse for Jord, skog og bygdeutvikling med virkning fra 01.01.2015. Stiftelsens formål er i sin helhet videreført i stiftelsens vedtekter.

Last ned vedtektene her

Helse-, omsorg- og pleieformål

Elverum kommunes stiftelse for Helse-, omsorg- og pleieformål er en alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til:

 • Enkeltmennesker i en vanskelig økonomisk situasjon.
 • Institusjoner for å bedre bo- og arbeidsforhold.
 • Lag og foreninger som på frivillig bases ønsker å bedre og forebygge medlemmers eller gruppers helse- og omsorgssituasjon.
 • Nytte og glede for eldre i Elverum.  Dette kan også innebære støtte til organisasjoner og institusjoner som arbeider med eldre.

Stiftelsens virkeområde er Elverum kommune.

Vedtektene er endret per 01.01.2015 som følge av at Olaug Søbergs legat er slått sammen med kommunens stiftelse for Helse-, omsorg- og med virkning fra 01.01.2015.

Last ned vedtektene her

Har du spørsmål?

Ytterligere henvendelser, ta kontakt med servicekontoret, Kari Hugnes eller Ola Petter Borg.

Postboks 403, 2418 Elverum  Telefon 62 43 33 00

Du finner også informasjon om Norske støtteordninger på nettsiden: Legatsiden.no.