Elverum: – Tallene våre viser at politiet i Hedmark mener at flere saker kan løses utenfor rettssystemet, sier leder av Konfliktrådet i Hedmark, Henning Pedersen.

De 22 konfliktrådene i Norge jobber etter en metode man kaller gjenopprettende prosess. Gjennom mekling har Konfliktrådets mekler til hensikt å bistå til og gjenopprette mest mulig av den skaden offeret er blitt utsatt for gjennom den kriminelle handlingen.

Gjennom å møte offeret, stille spørsmål og fortelle om hvilke følger lovbruddet har hatt, skal gjerningspersonen stimuleres til å forstå konsekvensene av egne handlinger og bli oppmuntret til å ta ansvar. Det gjør at offeret kan få bearbeidet opplevelsen, redusert angst og få innflytelse på avtalen.

Ikke alltid straff fungerer

Tallene i Konfliktrådet i Hedmark for januar måned i år viser nesten en dobling i antall straffesaker overført fra politiet, sammenlignet med januar måned i fjor.

– Det synes vi er bra, når vi ser på hvordan fengsling mange ganger fører til radikalisering, og bøter, hva tjener det til? Hvis en narkoman får en bot, er det sannsynlig at han gjør et lovbrudd for å få betalt den, sier seniorrådgiver, Gry Akre Tellum.

Både Akre Tellum og Pedersen konkluderer med at de er veldig glade for at politiet ser nytten av Konfliktrådet.

Dette samarbeidet har ikke kommet gratis. Både politiet og Konfliktrådet har jobbet bevisst med å sette Konfliktrådet på dagsorden.

– Vi har felles interesse her. Det er stor enighet i at konfliktrådet er viktig, sier politimester Tormod Bakke i Hedmark politidistrikt.

De siste tre, fire årene har det vært vektlagt fra politiet sin side å overføre saker til Konfliktrådet.

Drahjelp av Storberget

Tidligere justisminister Knut Storberget fra Elverum får godord fra de to konflikthåndtererne.

– Da Storberget var justisminister satte han Konfliktrådene på dagsorden, noe også dagens leder for justiskomiteen, Hadja Tadjik, også gjør, sier Akre Tellum.

Fra 1. juli 2014 ble det innført Ungdomsstraff, noe som betyr at ungdommene som begår sitt første eller andre lovbrudd skal sone på andre måter enn fengsel. Det er et tiltak som Konfliktrådene involveres i. Noe både Pedersen og Akre Tellum mener er viktig for at ungdommene ikke skal bygge nettverk med andre kriminelle.

– Ungdomstiltakene er en del av en alternativ straffereaksjon og kan ta opp til to år, sier Pedersen.

Gjennom gjenopprettende prosesser bidrar de fire ansatte og 18 meklerne til å ansvarliggjøre de som har begått kriminelle handlinger eller på annet vis kommet i konflikt.

Les også