• VERT: Ordfører Erik Hanstad leder byseminaret.
    FOTO: HALVARD BERGET

Elverum: Det er Elverum kommune som arrangerer byseminaret der framtidas sentrum med vegløsninger er tema. Representanter fra kommunale og fylkeskommunale etater og institusjoner, næringsliv, organisasjonsliv og en rekke lokalpolitikere deltar. Dagen går med til et stort antall foredrag og innledninger, i tillegg til at det er gruppearbeid med hele 18 grupper.

Bakgrunnen

Ordfører Erik Hanstad kunne i sin velkomstale oppsummere bakgrunnen for det store byseminaret. Flere vedtak danner bakteppet; i 2012 vedtok kommunestyret at planprogrammet for overordnet vegsystem skulle legges ut på høring. Denne planen har Statens vegvesen ansvaret for. Samtidig vedtok politikerne at kommunen selv skulle utrede et helhetlig ringvegalternativ med ny kryssing av Glomma ved Helset. I 2013 vedtok Elverum å iverksette arbeidet med ny byplan.

– Prosessene griper inn i hverandre. Skal vi få til en god byplan, er gode transportløsninger avgjørende. Et tett samarbeid mellom Vegvesenet, næringslivet, fylkeskommunen, andre offentlige aktører og frivillige lag og foreninger er helt nødvendig for at vi sammen skal utvikle byen vår, sier Erik Hanstad og poengterer at en attraktiv og levende by er målet i det arbeidet som pågår nå. «Alle i Elverum har en aksje i byen vår», som Hanstad uttrykker det.

Hanstad viser også til at Elverum er blitt mer by de siste årene, og det er bygd og bygges 100 leiligheter i sentrum og at det skapes gode møteplasser.

Må vedtas i år

Avdelingsdirektør Aud Margrethe Riseng i Statens vegvesen bekreftet i sin innledning at Vegvesenet har finansieringsansvaret for vegsystemet gjennom sentrum. Hun maner til samarbeid og felles forståelse, men erkjenner at å jobbe med transportløsninger i og gjennom en by er krevende. Den overordnede vegpolitikken i Norge er å legge hovedveger utenom sentrum. Det gjelder store nasjonale veger med stor gjennomfartstrafikk. I Elverum er situasjonen en annen.

– Den siste trafikktellingen viser at bare 15 prosent av trafikken på hovedvegene i Elverum sentrum er gjennomgangstrafikk. 85 prosent av trafikken er trafikk til og fra bykjernen, sier Riseng, og understreker at det først fremst er viktig å løse den dominerende trafikken, som da altså er sentrumstrafikk. Hun minner også om beredskapsansvaret Statens vegvesen må ta. Et godt eksempel er storflommen i 1995 da Glåmbrua var nær ved å gå.

– En større flom vil komme. Og det er helt avgjørende for beredskapen å ha atkomst mellom øst og vest for å sikre transporten til for eksempel sjukehuset, sier avdelingsdirektør Aud Margrethe Riseng.

Riseng er klar på at skal Elverum komme med i neste fireårsperiode for Nasjonal transportplan, må de politiske vedtakene fattes i år.

Kritikk

Det mangler ikke på kritikk mot både byplanene og byseminaret. Interessegruppa for Bedre By i Elverum (IBB) mener hele grunnlaget for seminaret blir feil når luftforurensning ikke er tema. IBB vil ha trafikken utenom sentrum. Organisasjonen er kritisk til at Elverum kommune skal tilpasse sin byplan etter overordnet vegsystem.

Ordfører Erik Hanstad kunne i sin åpningsinnledning opplyse at det blir flere folkemøter utover året og der folkehelse også blir ett av temaene.

Arendal og Gjøvik

Et flere interessante foredrag under byseminaret er byplanlegger Michael J. Fuller-Gee fra Arendal kommune og hans oppskrift for å skape en attraktiv og levende by. Han viser til suksessfulle grep som er gjort i Arendal, og som har skapt et sentrum som trekker til seg langt flere folk enn bare for få år siden. Ett av grepene er større tetthet av boliger og kontorer i sentrum.

Ordfører Bjørn Iddberg i Gjøvik kommune holder foredrag samarbeid og samhandling med erfaring fra sin kommune.