Elverum: Helge Næss Rustad mener tiltaltes unge alder og de lidelser han har hatt etter den tragiske ulykken må tillegges vekt, og at hans klient må behandles på mildeste måte. Forsvareren mener sakkyndigrapporten som konkluderer med den laveste hastighet i kollisjonsøyeblikket med elgen må legges til grunn for rettens vurderinger. Forsvarerens oppnevnte sakkyndig, sivilingeniør Arvid Aakre ved NTNU, mener farten må ha vært mellom 110 og 125 km/t.

Helge Næss Rustad mener kollisjonen med elgen må tillegges vekt.

- ikke uaktsom

- Det var elgen som var fremmedelementet i vegbanen, og det var kollisjonen med denne som fikk så fatale konsekvenser. Derfor er det hastigheten i treffpunktet som er avgjørende, mener Næss Rustad, som mener at hans klient ikke kan dømmes for uaktsomhet etter straffeloven.

Helge Næss Rustad er opptatt av at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Som vi flere ganger har referert fra retten, er det store sprik i beregningene av hastigheten ulykkesbilen hadde da ulykken inntraff på riksveg 25 ved Hernes.

husker lite

Forsvareren minner om at tiltalte viser ansvar og er villig til å belyse saken så godt han kan. Tiltalte husker likevel lite eller ingenting fra ulykkesnatta. Helge Næss Rustad opplyste retten at tiltalte
ønsker å kommunisere at han føler med de etterlatte og at han er klar over at mange livet er påvirket etter den katastrofale ulykken tidlig om morgenen fredag 3. juli i fjor.

Når det gjelder erstatningskravet fra bistandsadvokat Helge Hartz mener forsvareren at manglende bilbeltebruk må få betydning for beløpets størrelse, dersom retten kommer til at det er grunnlag for oppreisning til de etterlatte.