• SÆTRE: Rådmannens forslag om å legge ned Sætre ble nedstemt i kommunestyret.foto: stein cato nybakken

Elverum: PRO-sjef Aino Kristiansen gikk i går langt i å be politkerne om hjelp til å gjennomføre viktige strukturendringer i pleie- og omsorgssektoren i Elverum. Hun mener Elverum ikke har råd til å være så institusjonstung som idag. Hun sier mer pleie må gis i hjemmet og at det må bygges flere omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Det vil frigjøre mer plass på sykehjemmene til de som ikke klarer seg alene.

– Det er nå vi må forberede oss på dette. Vi har i underkant av ti år på oss før vi får en stor eldregruppe som vil trenge tjenester av oss. Derfor må vi sette inn støtet nå og ikke vente til 2024. Da er det for sent, sa Kristiansen.

Sætre

Hun var klar på at det er politikerne som bestemmer retningen, men trakk likevel frem nedleggelsen av Sætre alders- og sykehjem som et eksempel på et faglig råd som ikke politkerne fulgte.

– Vi ser jo mulighetene og vi kan gi faglige råd, men avgjørelsen er ikke min. Men vi trenger hjelp av dere til å få dette til i framtida, sa Kristiansen.

Som kjent ble Sætresaken avgjort ved at vararordfører Arnfinn Uthus (Sp) snudde i kommunestyret og stemte i mot nedleggelse.

I slutten av april skal også politikerne ta stilling til om de vil konkurranseutsette Lyngholtet og Jotunhaugen sykehjem.

– Jeg kan ikke si så mye om den saken nå, men om dere skulle si ja til konkurranseutsetting, skal fremdeles kommunen ha kontrollansvaret for at det blir gitt forsvarlige tjenester. Det er vi som sitter med ansvaret for det, sa Kristiansen.

Store utfordringer

PRO hadde et overforbruk i 2014 og Kristiansen kunne ikke garantere for at de skulle klare budsjettet for 2015 som har en nettoramme på 297 millioner kroner.

– Vi får flere og flere tjenestemottakere som har sterke rettigheter. Vi prøver å være strenge, men i klagesaker til Fylkesmannen ser vi at brukeren som oftest får medhold. Dette er det ikke budsjettdekning for. I tillegg har vi mange og dyre institusjoner. Samhandlingsreformen koster oss også endel penger, men vi har vært nøye med å ikke ta imot utskrivingspasienter fra sykehuset før vi kan gi de et skikkelig tilbud i kommunen, sa Kristiansen.

Ettersom Helsehuset ennå ikke er på plass etableres det nå seks øyeblikkelig-hjelp plasser på Moen sykehjem. Da mister kommunen tilsvarende antall sykehjemsplasser.

– Dette er ø-hjelps pasienter som kommunen kan ta seg av selv. Alternativet var å leie noen plasser på sykehuset, men jeg mener vi kan få noen stordriftsfordeler ved å legge det ved ett av sykehjemmene, sa PRO-sjefen.