Elverum: I brevet fra Fylkesmannens miljøvernavdeling påpekes at hortulan i dag er en av Norges mest sjeldne spurvefugler og at den har status som kritisk truet på Norsk rødliste for arter i 2010.

Fuglens hekkeutbredelse er begrenset til små arealer i deler av Elverum, Våler, Åsnes og Grue.

– Det er ikke all verden av den i dette området. I Elverum er det registrert én lokalitet, i den søndre delen av kommunen, sier Ragnar Ødegaard hos Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Han forteller at Fylkesmannen har en person som hvert år overvåker hortulanbestanden i de fire kommunene.

Tar hensyn

– Fuglen er ikke spesielt sky. Som gulspurven tilhører den samme gruppe, buskspurv. På avstand kan den forveksles med gulspurv. Forskjellen vil en se når en kommer nærmere innpå den, sier Ødegaard.

– Brevet ble sendt for å informere om at arten finnes på grunneiernes eiendommer og at de derfor tar hensyn om mulig ved bruk av areal og tiltak som kan berøre den sjeldne fuglens hekkebiotoper. Spesielt i hekketiden fra rundt 20. mai til 10. juli bør det utvises særlig forsiktighet. Det er viktig å unngå inngrep og kjøring i skog og kantsoner i hekketiden, sier Ødegaard.

Hortulanens leveområder kan være veldig ulike. Den hekker i åpne, solvarme biotoper, gjerne med innslag av flater med glissen vegetasjon, som nydyrkingsfelter, torvutvinningsmyrer eller hogstflater i furuskog med kornåker i rimelig nærhet. Kantsoner med naturlig vegetasjon mellom slike arealer er viktige. Det samme er vegetasjon som trerekker, buskmark og stubbehauger.

Kulturlandskapet

Årsaken til nedgangen er sammensatt, men endringer i kulturlandskapet, som fjerning av kantvegetasjon og utvikling fra mange og små enheter til store homogene arealer antas å ha negativ effekt.

Tilbakegangen har ikke bare foregått i Norge, men også i de fleste europeiske land.

Rundt midten av 1990-tallet ble hortulanen registret hekkende også på myrer på Romerike, i Sør-Odal og Kongsvinger. De siste 10 årene har bestanden gradvis avtatt, og hekkeutbredelsen er nå begrenset til de fire Hedmarkskommunene.

I 2009 ble antallet hanner med faste territorier beregnet til 68 og i 2010 var det 47.

I 2014 var det sju lokaliteter med hortulan med til sammen 20 hanner med relativt faste territorier.