Elverum: Ordfører Erik Hanstad (H) har den fordelen at han for tiden har sine venner i regjering, til og med samme partibok som statsråden for helse og omsorg. Hamarordfører Einar Busterud har knapt venner i det sentrale maktapparatet i det hele tatt. I alle fall har han som by- og bygderepresentant ikke noe nasjonalt partiapparat i ryggen. Vi håper Erik Hanstad bruker sine kontakter på regjeringsnivå for alt hva de er verdt. For sjukehusbråk er og blir et vedvarende fenomen. Sjukehusstrid ser ganske enkelt ikke ut til noen ende å ha. Ei heller utredninger, proposisjoner, innspill, utkast, og aller mest dragkamp. Faklene tennes raskt når sjukehuset i eget nærområde trues.

Vi har neppe sett de siste fakkeltogene for sjukehus verken i Elverum eller Hamar. Kongstanken om et Mjøssjukehus kan vi bare glemme. Det er rett og slett ikke vilje til et storsjukehus ved Mjøsbrua, verken politisk eller i befolkningen. Med fire sjukehus i Hedmark og to i Oppland vil det i et område som er 25 prosent større enn Danmark være mest naturlig og riktig med ett hovedsjukehus i Hedmark og ett i Oppland. I Hedmark bør det ligge i Elverum, og i Oppland på Lillehammer.

Ordfører Erik Hanstad fortjener ros for at han allerede har gått i dialog med sin regjering. Det siste i sjukehuspolitikk er regjeringens framlegg om Nasjonal helse- og sykehusplan, som nå er lagt fram for Stortinget som proposisjon. Det er første gang Stortinget presenteres for en slik plan siden staten overtok sjukehusene i 2002. Det er ikke invitert til høring om planen, men Erik Hanstad har i samråd med helseministeren fått aksept for å legge ved et innspill til Stortinget. Uttalelsen er vedtatt av formannskapet.

Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sjukehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Planen gjelder for perioden 2016-2019, men beskriver og drøfter utviklingstrekk fram mot 2040. For Hedmark sin del beholder Tynset akuttkirurgien. Tynset er reddet av lange avstander.

Som opptaksområde for lokalsjukehusfunksjonen har sjukehuset i Elverum 51.000 innbyggere, mens Hamar har 79.000. Per i dag har Elverum akutt ortopedi, mens generell kirurgi er overført til Hamar. I den nye helse- og sjukehusplanen skisseres to scenario: Scanario 1: Akuttsjukehus skal minst ha akutt indremedisin, anestestiberedskap og planlagt kirurgi. Scenario 2: Sjukehus med akuttfunksjoner skal ha døgnkontinuerlig beredskap i både indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Regjeringen foreslår scenario 1. Med scenario 2 kan Elverum miste akuttfunksjonen.

I det politiske innspillet fra Elverum vises det til at Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar til sammen har et opptaksområde på 130.000 mennesker. Opptaksområdet er stort nok til å fylle kravene om et «stort akuttsykehus», men tjenestene må organiseres annerledes. Elverum mener kirurgi innenfor ortopedi og indremedisin må samles, og at det bør skje i Elverum. Selv om påstanden får faklene til å gå i selvantennelse i Hamar, er det vektige argument for å gjøre Elverum til hovedsjukehus i Hedmark. Elverum er geografisk midtpunkt, kommunikasjonen Hamar-Elverum blir stadig bedre, Elverum har den beste bygningsstandarden av samtlige sjukehus i Hedmark og Oppland, og i Elverum ligger det til rette for utvidelser. Det som kommer til å skje når det går opp for stadig flere, forhåpentligvis også for styret i Sykehuset Innlandet, at Mjøssjukehuset er dødfødt, er at det vil bli gjort forsøk på å blåse nytt liv i tanken om et nytt somatisk sjukehus ved Sanderud. Samfunnsøkonomisk er ikke det noen god løsning.

Elverum har jobbet godt og grundig med sjukehusproblematikken i mange år. I mai 2012 ga en politisk oppnevnt sjukehusgruppe en høringsuttalelse om Sykehuset Innlandets «Strategisk fokus 2025». Den gang mente gruppen at det beste vil være akuttsjukehus i Elverum og på Lillehammer, og dag-/poliklinikk Hamar og Gjøvik.

Vi håper stortingspolitikerne tar seg tid til å lese den 26 sider lange uttalelsen. Noe annet vil være dårlig saksbehandling.