Elverum: Flere og flere ønsker mekling i Konfliktrådet og de sivile sakene øker mest. I fjor hadde Konfliktrådet i Hedmark en økning på 34 prosent i sivile saker. Familietvister, nabokonflikter og husdyrhold utgjør her den største kategorien.

Voldssaker og trusler utgjør 35% av sakene og er den største kategorien. Det er samme tendens som resten av landet.

I Hedmark fordeler sakene seg slik: 148 sivilsaker, 52 sivil henlagte saker fra politiet og 203 straffesaker.

Meklingsmøtet hos konfliktrådet har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden som har oppstått ved lovbruddet eller konflikten. Meklingsmøtet ledes av en eller to upartiske meklere.  Konfliktrådet i Hedmark har 14 oppnevnte meklere over hele fylket.

Også i Norge for øvrig har det vært en markant økning i antall saker det siste året. Fra 6.978 saker i 2014, ble det registrert 7691 saker i 2015 – en økning på nesten ti prosent