Elverum: Kvækens medhjelper og nabo i ankesaken, tidligere teknisk sjef i Elverum kommune, Atle Ruud, påpeker feil saksbehandling og en klar forskjellsbehandling ved ikke å gi Kvæken konsesjonen har søkt om for Midtskogen gård.

Grunnen til at Kvæken, som har drevet med produksjon av storfe i om lag 35 år, kjøpte Midtskogen gård, var behovet for mer beiteareal og rovdyrs nærvær i på beiteområdet i Løtenfjellet. På Midtskogen vil han drive et aktivt jordbruk med 30–40 av besetningen på rundt 400 kjøttfe på sommerbeite på begge sider av Rv. 25. Kvæken leier også jord flere steder i Løten.

I direkte strid

I konsesjonssøknaden sier Kvæken at han vil oppfylle boplikten gjennom utleie av boligen på gården til andre.

– Å pålegge Kvækens personlig boplikt er ikke i samsvar med kommunens praksis, med sammenlignbare saker i Hedmark eller landet for øvrig, samt gjeldende lovverk, retningslinjer og politiske føringer, påpeker Ruud.

Anken er sendt Elverum kommune. Dersom de opprettholder vedtaket skal saken oversendes fylkesmannen. I praksis medfører dette at en klage sendes Fylkesmannen ved Elverum kommune.

Ruud ber om at formannskapets vedtak 17. juni omgjøres og gjerne med krav om upersonlig boplikt i tråd med rådmannens alternative innstilling. Han påpeker også at avslaget på konsesjonssøknaden også er i direkte strid med tidligere vedtak i Elverum kommune.

Liberal håndheving

Ruud henviser til formannskapets vedtak i oktober 2014 om å ha en liberal håndheving når det gjelder boplikt.

– Ifølge saksbehandler er en sammenlignbar konsesjonssak behandlet i kommunen tidligere i år. Der fikk Thorbjøm Sørlie, som bor på en boligeiendom i Hemes og har skogarealer i Elverum og Åmot, fritak for personlig boplikt ved kjøp av en konsesjonseiendom. Hans begrunnelse var blant annet at utleie av bolighuset på konsesjonseiendommen var en del av næringsgrunnlaget, påpeker Ruud.

I 2009 ble Iver Nederberg innvilget konsesjon på vilkår av at boligen ble bebodd enten av eier eller andre (upersonlig boplikt) i forbindelse med kjøp av en annen (jordbruks endres til) landbrukseiendom.

Når det gjelder bosettingshensynet framgår det av et rundskriv fra 2003 at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området og med hvilken tyngde og om det er nedgang eller fare for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen.

Ikke grunnlag

– Elverum kommune har i lang tid hatt en vekst i innbyggertallet. Eiendommen Midtskogen ligger vest for sentrum i retning Hedmarken. Hedmarkenkommunene har også vekst i innbyggertallet. For området eiendommen ligger i, er det heller ingen uheldig utvikling i bosettingen, mener Ruud.

Kvæken vil leie ut boligen på eiendommen, slik at eiendommen blir bebodd for å ivareta bosettingshensynet fullt ut.

– Det er etter vår vurdering ikke grunnlag for å avslå konsesjonssøknaden med begrunnelse i bosettingshensynet, sier Ruud.