Elverum: Statens Vegvesen hadde invitert seg selv for å informere foramannskapet om arbeidet med kommunedelplanen vedrørende overordnet vegnett i Elverum. I denne saken pågår det nå parallelle prossesser der Statens Vegvesen utreder to alternativer der det ene handler om å utbedre dagens kryssløsning og det andre er å bygge en ny sentrumsbru mellom Glomdalsmuseet og ELVIS. Elverum kommune skal samtidig for egen regning utrede en ringveg rundt byen. Dette har Statens vegvesen tidligere vært negative til ettersom kostnaden ved en ringveg vil bli for høy.

Trafikktelling

Når nytt vegsystem skulle utredes ba politikerne i Elverum om en ny trafikktelling rundt byen. Den siste tellingen ble gjort for drøyt 10 år siden.

De nye målingene ble derfor gjort tidlig på våren i år og i påsken.

I følge Jørn Kleiven i Statens Vegvesen avviker ikke de nye tallene mye fra den forrige målingen. Resultatene viser at den største andelen av biltrafikken i Elverum er lokaltrafikk:n På riksveg 3 fra Rena og Østerdal skal 22 prosent av bilene videre forbi Elverum.n På riksveg 25 fra Hamar utgjør gjennomgangstrafikken 30 prosent. 8 prosent skal videre oppover i Østerdal.n På riksveg 25 fra Trysil utgjør gjennomgangstrafikken 21 prosent.n Riksveg 2 fra Solør utgjør gjennomgangstrafikken 23 prosent.

I sum utgjør gjennomgangstrafikken i Elverum ca. 13 prosent.

Interntrafikken dominerer

Ikke overraskende er det lokaltrafikken som dominerer trafikkbildet i Elverum. Ola Brandvold i Asplan Viak mener dette er et moment når kommunen skal diskutere ringveg rundt byen.

– Vi er ennå ikke helt ferdige med å regne på dette, men foreløpig viser tallene at en eventuell ringveg ikke vil ha noen avlastningseffekt på trafikken. På strekningene som er relevante utgjør gjennomgangstrafikken bare 15 prosent, sier han. Kersti Grindalen (Frp) spurte om mulighetene for en «indre» ringveg.

– Det er selvfølgelig en mulighet. Belastningen på Solørvegen er stor på morgenen og kvelden, sier Brandvold.

Hanstad ikke overbevist

Erik Hanstad mener belastningene uansett vil bli mindre med en ringveg og sier kommunen må se inn framtiden når de skal planlegge et nytt vegsystem.

– Vi skal naturligvis ha respekt for de målingene som er gjort, men Elverum skal i hvertfall ikke ha mer trafikk inn i byen, sier han.