Elverum: De etter hvert så berømmelige 60 millionene Elverum må spare inn vil svi så det smerter. Rådmannens reviderte økonomiplan har ei kuttliste med 40 punkter. For det meste handler det om nedleggelse av aktiviteter og tilbud, eller utsettelse av investeringer. Lista for økte inntekter inneholder fem tiltak; parkeringsavgift (kort- og langtid), økt eiendomsskatt, egenandel for transport til fritidstilbud, og nye avtaler for fakturering og regnskapsføring.

Det er meninger om det meste av sparetiltakene. Ingen vil miste det de oppfatter som goder, og som er med på å gi livskvalitet og trygghet i hverdagen. Det er alltids lett å svartmale. Erfaringer viser at mye har lett for «å gå seg til». Likevel kommer vi ikke utenom at den økonomiske situasjonen i Elverum er så alvorlig at summen av innsparinger gjør at vi vil få et fattigere samfunn. Flere lavterskeltilbud skal vekk. Det ligger et stort og ubehagelig ansvar på kommunestyrepolitikerne som skal ta de endelige valgene på onsdag. Igjen ser det ut til at det ikke er mulig å enes om tiltak som gjør at Elverum klarer å spare/tjene inn 60 millioner. Bedre blir det ikke av at Elverum må dekke opp underskuddet i fjor på 26,7 millioner kroner i løpet av to år. Ellers bærer det lukt i Robek-registeret.

fram og tilbake

Det er ikke lett å framheve det ene foreslåtte innsparingstiltaket som verre enn det andre. Får dem som berøres er det like ille. Men nedleggelse av Sætre alders- og sykehjem og Kirkeby oppvekstsenter med barnehage og skole allerede fra neste år, er dramatisk. Tar vi med utsettelse av rehabilitering av en hardt presset Hanstad barne- og ungdomsskole, forstår vi at situasjonen er svært alvorlig. Sætre alders- og sykehjem er gjengangeren. En institusjon med 40 plasser – 30 aldershjemsplasser og 10 på sykehjem. Foreslått nedlagt, så reddet, så foreslått nedlagt igjen. Etter gårsdagens formannskapsmøte kan det tyde på at det er et knapt flertall for fortsatt drift av Sætre. Det samme med barnehage og skole på Kirkeby. Fram og tilbake er som kjent like langt. Slik holder vi det gående. Igjen er det Høyre og Fremskrittspartiet mot resten.

Steinar Sætervadet var ofte en mann å lytte til i alle årene han beskjeftiget seg med lokalpolitikk i Elverum. Om han fikk nok av Elverum, skal være usagt, men han flyttet i alle fall til Hamar. Fra Mjøsas bredder følger han øyensynlig godt med i det som skjer i sin gamle kommune. I et leserinnlegg i Østlendingen denne uka påstår han at det er lite framtidsrettet å legge ned Sætre. Han viser til eksempel i sin nye kommune Hamar der den mest lønnsomme pleieenheten har 32 senger. Sætervadet mener det ikke er billigere å pleie sjuke i hjemmene enn på sjukehjem. Pasientene har etter lovverket samme krav til tjenester om de bor hjemme eller på institusjon. Sætervadet viser til at hjemmetjenesten strever med å ha en effektivitetsgrad på 60 prosent; som tilsvarer tida personellet arbeider direkte med pasientene. Ved institusjonene ligger effektivitetsgraden på over 80 prosent. Det betyr, ifølge Steinar Sætervadet, at kommunen må ha 25 prosent flere ansatte for å kunne yte samme mengde tjenester i hjemmesykepleien som på sjukehjemmene.

trenger omsorg

Høyre og Fremskrittspartiet mener det må tas strukturelle grep for at økonomien over tid skal komme på rett kjøl igjen. Disse partiene følger administrasjonens kuttliste, også på punktet om økt eiendomsskatt. Derimot er de motstandere av parkeringsavgift. Fremskrittspartiet har hele vegen ment at konkurranseutsetting av sykehjemmene er vegen å gå. Selv etter at det ble nedstemt i forrige kommunestyremøte.

Om vi legger administrasjonens analyser til grunn, er det behov for omstilling i pleie- og omsorgssektoren. De mener Elverum har en for institusjonstung tjenesteprofil, med lav andel korttidsplasser, og det mangler heldøgns bemannede omsorgsboliger til aldersgruppen 80 pluss. Rådmannen og dennes stab viser til at sammenlignbare kommuner som driver billigst innenfor pleie og omsorg har mye høyere andel korttidsplasser enn Elverum. I motsetning til tidligere SV-profilen Steinar Sætervadet er kommunens oppskrift mer pleie og omsorg i hjemmet.

Økonomien i Elverum trenger særlig omsorg nå. Vi tviler på at den får det.