Det er altså ikke planlagt de helt store endringene på vegsystemet enn det vi har i dag. Det er planlagt tre nye rundkjøringer. En ved Circle K på Vestad, en ved Kirkevegen og en ved Strandbygdvegen. I tillegg opplyser Elverum kommune at det vil komme et nytt fortau på sørsiden av Jernbanebrua.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 kan kommunestyrets vedtak om kommunedelplan ikke påklages.

Ringvegrapporten

Kommunestyret gjorde i sak, 137/16, vedtak om at de slutter seg til «Fagrapport for areal- og transportutvikling i Elverum» eller den såkalte ringvegrapporten. Konklusjonen fra rapporten skal ligge til grunn for videre byplanarbeid. Konkret ble det vedtatt av trase for ringveg nord for sentrum skal reserveres, sammen med vegforbindelsen fra Ydalir til Kirkevegen.

Ringvegrapporten finner du her